Onder georganiseerde creativiteit (New Think) verstaan we het doelgericht organiseren van creatieve oplossingen voor een probleem of het genereren van creativiteit ter bevordering van innovatie. ArtWorksAndMore weet in kort tijdsbestek een groot aantal creatieve ideeen te organiseren om allerlei mogelijke problemen op te lossen, ook die van een ander, zelfs die van u! Dat werkt eenvoudig zo: leg uw probleemstelling voor en wij bedenken -in overleg met u- een traject dat uiterst origineel is en daarmee effectief kan zijn voor u en uw organisatie.


Artistic Angle of Incidence

Een kwestie of probleemstelling wordt vanuit de Artistic Angle of Incidence (artistieke invalshoek) op haar merites bekeken en getoetst aan het brede scala van exponenten dat in onze creatieve 'denktank' vertegenwoordigd is. De hieruit gedistilleerde gedachtespinsels en daarop geprojecteerde oplossingen zullen als referentiekader de eigen creativiteit in uw organisatie stimuleren. Want complementaire creativiteit bewerkstelligt binnen elke organisatie een synergetische reactie, doordat mensen geholpen worden om uit het vertrouwde denkpatroon te breken. Dat kan weer leiden tot inspiratie en innovatie met goede ideeen voor nieuwe producten of diensten.


Chaos en innovatie

In de oude mythen over het ontstaan van de wereld duidde Chaos de onmetelijke ruimte aan waarin al het bestaande zijn oorsprong vond. Later heeft chaos meer de betekenis gekregen van ongeordendheid of verwarring, maar sinds enkele jaren kennen we chaos ook als iets waar een theorie bij hoort: de chaos-theorie. Natuurwetenschappers ontdekten dat de wereld minder logisch en voorspelbaar in elkaar zit dan men vroeger dacht. Dat levert verrassende inzichten op: ook om creativiteit te organiseren kunnen we een beroep doen op deze kennis. Het organiseren van chaos impliceert onvoorspelbaarheid van gedrag, dat stimuleert weer onze creativiteit, wat leidt tot innovatieve producten en nieuwe diensten.


Hoe werkt idee-generatie?

Elke vraag wordt eerst op formele gronden getoetst om na te gaan of de vraagstelling correct is, of de benodigde documentatie volledig is, enz. Daarna volgt een gefaseerde aanpak, waarbij de betrokkenen in een aantal brainstormsessies bijeenkomen. Daar leiden de eerste impulsen en beeldvormende sporen tot gedachtespinsels die tezamen de innovatieve richting bepalen voor een definitief concept dat het nodige perspectief biedt. In overleg wordt bepaald hoe deze nieuwe creativiteit wordt ingezet.

next>Bouwen.html